Przeskocz do treści

Gospodarka łowiecka

Realizację gospodarki łowieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, a podstawowymi strukturami organizacyjnymi prowadzącymi tą gospodarkę w obwodach łowieckich są koła łowieckie. W kołach zrzeszeni są myśliwi, którzy społecznie realizują cele określone w Ustawie.

Koło Łowieckie „GRUNWALD” przy KGP zrzesza aktualnie 69 myśliwych, z czego znaczną część stanowią mieszkańcy miejscowości leżących na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich i ich okolic.

Prowadzona przez Koło działalność finansowana jest głównie
ze składek członkowskich i sprzedaży tusz pozyskanej zwierzyny. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane m.in. na:

 • prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami ustawy, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu
  o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie
  z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, w tym również:

  • zimowe dokarmianie zwierzyny;
  • budowę i konserwację urządzeń łowieckich, w tym paśników, podsypów, lizawek, ambon i zwyżek;
  • zapobieganie powstawaniu szkód łowieckich i ich ograniczanie poprzez utrzymywanie pasów zaporowych, zakup i montaż pastuchów elektrycznych oraz prowadzenie dyżurów ochronnych;
  • wypłatę odszkodowań za spowodowane przez zwierzynę szkody łowieckie;
  • introdukcję zwierzyny drobnej w dzierżawionych obwodach;
 • organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;
 • utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą
  na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;
 • współpracę ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią
  i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego.

Koło Łowieckie „GRUNWALD” przy KGP prowadzi gospodarkę łowiecką na 3 obwodach łowieckich: 274, 401 i 417 o łącznej powierzchni prawie 20 tys. ha.


Obwód Nr 274

Jest to obwód leśny, położony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki (Zarząd Okręgowy PZŁ Olsztyn), o obszarze 9845 ha - w tym gruntów leśnych 7423 ha.

Zasoby łowiska to głównie zwierzyna gruba.

Na dzień 10.03.2017 r.
w obwodzie zinwentaryzowano:

16 łosi,

338 jeleni,

398 saren,

230 dzików.


Obwód Nr 401

Jest to obwód polny położony w województwie  mazowieckim
na  terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów (Zarząd Okręgowy PZŁ  Warszawa) o obszarze 5213 ha  - w tym gruntów leśnych 200 ha.

Zasoby łowiska to zwierzyna gruba i drobna.  Na dzień 10.03.2017r. w obwodzie zinwentaryzowano m.in.:

11 łosi,

20 jeleni,

130 saren,

60 dzików

200 zajęcy,

200 bażantów,

120 kuropatw.


Obwód Nr 417

Jest to obwód polny położony w województwie  mazowieckim
na  terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów (Zarząd Okręgowy PZŁ  Skierniewice) o obszarze 4830 ha - w tym gruntów leśnych 480 ha.

Zasoby łowiska to zwierzyna gruba i drobna.  Na dzień 10.03.2017r. w obwodzie zinwentaryzowano m.in.:

 15 łosi,

150 saren,

70 dzików,

290 zajęcy,

200 bażantów,

90 kuropatw.